Избор на изпълнител за техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония

 

 

Протокол 1 – Изтеглете от тук – 31.05.2019

Протокол 2 – Изтеглете от тук – 31.05.2019

Решение     – Изтеглете от тук – 31.05.2019

Обявление за изпълнен договор за осветлениеИзтеглете от тук – 29.12.2021

 

 

Поръчка 6 от 9 април 2019

saobshtenie-6

Съобщение от 20 май 2019

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония“

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония”, ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица за представяне на индикативни ценови оферти.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Плевенска филхармония, на следния адрес: www.plevenphil.com

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заповед №34 от 08.04.2019

Заповед №34 от 08.04.2019

Плевенска Филхармония информира всички заинтересовани лица, че провежда пазарни консултации чрез събиране на индикативни ценови оферти във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония”.

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония”, публикуваме и отправяме настоящата покана на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица.

Предвид гореизложеното, моля да представите индикативни ценови оферти по отношение изпълнение на услугата  техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония.

Обект на пазарната консултация ще бъде формиране на единична цена с начислена печалба без включен ДДС за:

  Наименование на услугата Единична цена в лв. без ДДС
1 2 3
1. Изпълнение на услугата чрез система за осветление на концерти на Плевенска филхармония до 1000 човека публика (театри, читалища,камерни зали и др. )
1.1. с използване на мултимедия
1.2. без използване на мултимедия
2. Изпълнение на услугата чрез система за осветление на концерти на Плевенска филхармония над 1000 човека публика (театри, читалища,камерни зали и др. )
2.1. с използване на мултимедия
2.2. без използване на мултимедия

Обемът на бъдещата поръчка ще бъде съобразен на база резултатите от консултациите и предвидения в бюджета на Плевенска Филхармония финансов ресурс.

Уведомяваме Ви, че финансовият ресурс който Възложителят е планирал да осигури с оглед заплащане изпълнението на поръчката е 115 000 лв. без ДДС.

Офертата да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма и да съдържа изискуемата информация и данни в нея, както следва:

  1. Административни данни за оферента – пълно наименование на оферента, адрес по седалище, код по ЕИК/код по БУЛСТАТ, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има такъв), лице за контакт, подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия, към офертата се прилага копие на нотариално завереното пълномощно за представителство;
  2. Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 180 календарни дни;
  3. Дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента;
  4. Ценово предложение в левове без данък добавена стойност (ДДС) по образец.

 

Моля, имайте в предвид, че оферентите следва да отговарят на следното изискване: когато са местни лица, да са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

При изготвяне на индикативната оферта всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия да бъде представена в един оригинал на хартиен носител всеки работен ден до 17:00 часа на 12 април 2019 г., включително на адрес: гр. Плевен, ул. “Васил Левски“ № 155,ет.ІV, в деловодството на Плевенска Филхармония, в работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.по пощата с обратна разписка, по куриер или лично.

Оферти, които са получени при Възложителя до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Оферти получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане.

Офертата се изготвя на български език и се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

  • Наименованието на оферента;
  • Адрес за кореспонденция, телефон;
  • Наименование на предмета на пазарната консултация.

Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинали или копия, заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника.

След крайния срок за представяне на независими оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония”, ще бъде назначена комисия, която да разгледа постъпилите оферти от всички подадени и отговарящи на условията.

За определяне на оферент, чиято независима оферта ще бъде възприета като база за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония”, Възложителят ще издаде решение с включена обосновка за мотивите, обусловили избора му.

 

Изтеглете ОФИЦИАЛНА ПОКАНА

 

Изтеглете ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

Изтеглете формуляр ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА

 

Изтеглете всички файлове от тук

 

****************

Документация за участие – Изтеглете от тук – 22.04.2019

Обявление обществена поръчка – Изтеглете от тук – 22.04.2019

Решение обществена поръчка – Изтеглете от тук – 22.04.2019

Изтеглете всички файлове от тук – 22.04.2019

****************

ДОГОВОР по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 6 – Изтеглете всички файлове от тук – 10.07.2019