Вътрешни правила и документи

/
Вътрешни правила

Антикорупционен план

Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури

Процедура и заявление за предоставяне на обществена информация

Стратегия за управление на риска

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки