Вътрешни правила за антикорупционни процедури

/
Вътрешни правила за антикорупционни процедури

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ


ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Раздел I. Обхват, цели и принципи.

Чл. 1. Тези Вътрешни правила уреждат условията и реда в Плевенска филхармония за превенция и противодействие на корупцията, корупционни практики, измами, нередности, злоупотреби, грешки и други.

Чл. 2. Настоящите Вътрешни правила целят:

1. повишаване на общественото доверие към служителите на Плевенска филхармония, засилване на обществения/граждански контрол към работата на Плевенска филхармония;

2. създаване на гаранции за отчетност и прозрачност на дейността на Плевенска филхармония;

3. повишаване ефективността по предотвратяване на корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и други;

4. утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите на Плевенска филхармония.

Чл. 3. За постигане на формулираните в предходния член цели се прилагат различни антикорупционни процедури и механизми за преглед, проверка, мониторинг и докладване.

Чл. 4. Изпълнението на Вътрешните правила се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и нетърпимост към корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и други.


Раздел II. Основни дейности и задължения

Чл. 5. Директорът на Плевенска филхармония със заповед определя състава на постоянно действаща комисия ,която осъществява дейности, насочени към преглед, проверка, мониторинг и докладване) с цел превенция, противодействие и разкриване на корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и други.

В състава на тази комисия са включени служителите с ръководни функции – главен диригент, главен счетоводител и артистичен секретар в Плевенска филхармония

Чл. 6. (1) Мониторингът е систематично и непрекъснато наблюдение на осъществяваните процеси и дейности в Плевенска филхармония, в това число събиране, анализиране и използване на навременна информация.

(2) Задължение за осъществяване на мониторинг и докладване на резултатите от него, а при необходимост и за извършване на преглед и проверка при откриване/установяване и/или наличие на информация за корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и други имат членове на постоянно действащата антикорупционна комисия.

(3) При констатиране на слабости или пропуски в хода на осъществяване на дейностите по предходната алинея, членовете на тази комисия предприемат незабавни действия за усъвършенстване на изградените от тях системи за непрекъснато наблюдение и анализ на корупционния риск в поверените им звена.

Чл. 7. Служителите в Плевенска филхармония са длъжни да:

1. изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения;

2. не използват служебното си положение за лично облагодетелстване и да не създават съмнения за злоупотреба с него;

3. откажат категорично неуместно предложение за облага и да не приемат при каквито и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като доказателство;

4. направят опит за идентифициране на правещия предложението, да си подсигурят свидетели – очевидци, както и да сезират прекия си ръководител, а при необходимост и съдебните органи;

5. не извличат лична или групова полза (финансова, материална, услуга и други), като участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки;

6. изпълняват преките си служебни задължения, като се ръководят от принципите, разписани в чл. 4 от настоящите Вътрешни правила;

7. не се възползват от делегираните им правомощия за лично или групово облагодетелстване за сметка на правата и законните интереси на други личности, както и на Плевенска филхармония;

8. не използват информацията, станала им известна при изпълнение на преките им служебни задължения, с цел извличане на лична полза/облага (финансова, материална, услуга и друга);

9. не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на дискриминация.

Чл. 8. (1) При постъпил в Плевенска филхармония сигнал, съдържащ твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, служителите на Плевенска филхармония са длъжни да предприемат действията и задълженията, регламентирани във Вътрешните правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и движението на тези сигнали в Плевенска филхармония.

(2) Когато постъпилият в Плевенска филхармония сигнал, съдържа данни за допуснати злоупотреби, нередности, измами, грешки и други, движението и разглеждането му се извършва по общия установен ред в бюджетното заведение.

(3) В случай, че в сигнала са изложени факти по ал. 1 и по ал. 2, същият се приема за сигнал за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.


ГЛАВА ВТОРА. АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ


Раздел I. Процедури на докладване

Чл. 9. Процедурата на докладване е задължителна при откриване, установяване или наличие на информация за корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и други.

Чл. 10. (1) Служителите на Плевенска филхармония са длъжни в рамките на същия работен ден от откриване на съответното обстоятелство да докладват за това на директора на Плевенска филхармония.

(2) Докладването се извършва писмено, а в случаи, когато ситуацията изисква своевременно предприемане на конкретни действия, по преценка на служителя докладването по предходната алинея се извършва в устна форма, след което се документира.

Чл. 11. Директорът предоставя на членовете на постоянно действащата антикорупционна комисия предоставените му документи за преглед и проверка на твърденията и фактите;

Чл. 12. Съобразно резултатите от извършения преглед и проверка на твърденията и фактите, директорът:

1. изпраща сигнала, ведно със събраната документация по случая до МК или до институция, компетентна за неговото разглеждане;

2. незабавно изпраща сигнала до съответните органи за разследване – прокуратура, следствие, дознание и други;

3. извършва и други необходими действия, с оглед създалата се фактическа обстановка.

Чл. 13. Сигналите за корупция, корупционни прояви, измами и злоупотреби се отправят в писмен вид и могат да бъдат подадени в Плевенска филхармония чрез:

1. писмо по пощата или доставка от куриер на адрес – гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 155;

2. на място – в администрацията на същия адрес;

3. в специално поставена пощенска кутия в сградата, където се помещава администрацията;

4. чрез интернет страницата на Плевенска филхармония www.plevenphil.com и на електронен адрес: report@plevenphil.com.

Чл. 14. Разглеждат се само сигнали с посочен адрес и подател.

Раздел II. Процедури по огласяване и публичност

Чл. 15. (1) Информация за случаи на разкрити корупционни прояви и наложени наказания на служители на Плевенска филхармония в резултат на прилагане на предвидените антикорупционни процедури, се публикува на Интернет страницата на Плевенска филхармония в рубриката „Антикорупция“.

(2) Информацията по ал. 1 се публикува, след влизане в сила на съответния административен/съдебен и/или друг акт на компетентния орган.

Раздел III. Процедура по прилагане

Чл. 16. (1) Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително спазване от всички служители на Плевенска филхармония.

(2) В изпълнение на предходната алинея Вътрешните правила следва да се доведат до знанието на всички служители в Плевенска филхармония за сведение и изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис в нарочно създаден за целта списък.

(3) Списъците по ал. 2 съдържат име, презиме и фамилия на лицето и подпис.

Чл. 17. При назначаване на служител в Плевенска филхармония, същият следва да бъде запознат с настоящите Вътрешни правила в десет дневен срок от датата на постъпването му на работа.

Чл. 18. Всяко нарушение на настоящите Вътрешни правила е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.


ГЛАВА ТРЕТА. АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН


I. Процедура на разработване и утвърждаване

Чл. 19. Антикорупционния план трябва да бъде разработен в съответствие с приетите с Решение на НСАП от 02.02.2018 г. насоки за неговото създаване, по форма и съдържание съобразен с Приложението към чл. 1, ал. 3 от Насоките.

Чл. 20. Определената в чл. 5 от настоящите правила комисия, разработва антикорупционния план по утвърдения образец и го предоставя на директора за утвърждаване.

Чл. 21. Веднъж на три месеца комисията по чл. 5 докладва на директора на Плевенска филхармония за предприетите мерки, техния срок и степен на риска, етапи на изпълнение и отговорните лица.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тези Вътрешни правила:

1. „Корупция“ е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.

2. „Измама‘‘ е всяко умишлено/преднамерено действие или бездействие на едно или повече лица, при което с цел придобиване за себе си или за другиго на материални облаги или на несправедливо или незаконно предимство, както и причиняване на имуществена вреда се възбужда или поддържа у някого заблуждение.

Под „Измама“ следва да се разбира и всяко умишлено действие и

• бездействие, свързано с:

• използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от бюджета на Плевенска филхармония;

• укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите по предходната подточка;

• използването на бюджетни средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;

• злоупотреба на правомерно получена облага, със същия ефект.

3. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на общностното право и/или на националното законодателство, произтичащо от действие или бездействие, което има или би имало, като последица ощетяване на бюджета на Плевенска филхармония, чрез извършване на неоправдан разход.

4. „Злоупотреба“ е:

злоупотреба с власт – злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ или да се изготви с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и други подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършвано от лице, упражняващо контрол;

злоупотреба със служебно положение – изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции, с цел получаване на неследваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице;

злоупотреба с влияние – използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе решение; злоупотреба с информация разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица;

злоупотреба с доверие – когато служител действа съзнателно против интересите на Плевенска филхармония и уронва престижа на институцията;

злоупотреба с право – упражняването на право само с намерение да се увредят законните права и интереси на други лица;

злоупотреба с имущество – умишлено присвояване или друго отклоняване от длъжностно лице в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице.

5. „Грешка“ е всяко единично, индивидуално, непреднамерено несъответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на работа, което може да повлияе или да промени решение на създател или потребител на информация.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се приемат в изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията за периода 2015 – 2020 г. и утвърдения антикорупционен план на Плевенска филхармония за 2018 г.

§ 2. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед №20/ 22.02.2018 г. на директора на Плевенска филхармония.

§ 3. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от деня на утвърждаването им.

Pleven-Phil-Logo.png

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури