Етичен кодекс

/
Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ

 

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1). Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в Плевенска филхармония и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и издигане престижа на тази структура.

(2). Дейността на служителите се осъществява при спазване на съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото, при спазването на принципите на човечност, всеотдайност, чувство на отговорност при упражняване на професиите, съчетани с принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност за всички служители.

(3). Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване законодателството в Република България в зависимост от функциите, които изпълняват, предлагат и вземат решения, водещи до укрепване на доверието в културното заведение – Плевенска филхармония, като извършват дейността си компетентно, обеf1тивно и добросъвестно със стремеж за непрекъснато подобряване на работата си в интерес на гражданите.

(4). В изпълнение на служебните си задължения, служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да е прояви на дискриминация.

 

РАЗДЕЛ II.
ЕТИЧНИ ЦЕННОСТИ

Чл. 2. При упражняване на своята професия от всеки служител се приемат следните ценности:

2.1. Професионална компетентност и отговорност;

2.2. Честност, човечност, милосърдие;

2.3. Добросъвестност;

2.4. Тактичност и вежливост в отношенията обществото.

2.5. Неприязън към самонадеяността и самохвалството;

2.6. Толерантност към религиозните убеждения, етническите традиции, политическите убеждения и политическата принадлежност на личността;

2.7. Еднакво отношение към хората с различно обществено, социално и материално положение.

Чл. 3. При упражняване на дейност свързана с административното обслужване на персонала в Плевенска филхармония се прилагат следните етични ценности: законосъобразност, своевременност, точност, добросъвестност, безпристрастност, опазване на личните данни и личната информация за служителите станали известни по повод изпълнение на служебните си задължения.

 

РАЗДЕЛ III.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО,
СЛУЖИТЕЛИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ.

Взаимоотношения между администрацията с останалите служители

Чл. 4. Служителят е длъжен да опазва личните данни и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

Чл. 5. Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Отговаря на поставените въпроси, съобразно функциите, които изпълнява като при необходимост пренасочва към друг служител, притежаваш съответната компетентност.

Взаимоотношение между оркестранти и музиканти

Чл. 6. Колегиалността е основен дълг, който трябва да се спазва.

Чл. 7. Забранено е да се оклеветява колега, да се злослови за него, да се разпространяват обвинения от естество да му навредят при упражняване на професията. Професионални и лични разногласия между колеги не могат да бъдат предмет на публични полемики.

Чл. 8. Недостойно е да се злепоставя колега чрез преценка и критика на неговата професионална дейност или чрез изисквания срещу неговата личност.

Взаимоотношения между служителите в административния сектор

Чл. 9. В отношенията с колегите си служителя проявява уважение и коректност като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност. Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

Чл. 10. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител Когато непосредственият ръководител не може да разреши противоречието между подчинените му служители е длъжен да информира Директора.

Чл. 11. Със своето лично поведение и чувство за отговорност, служителят трябва да дава пример на другите служители, служителите на ръководни длъжности и по отношение на подчинените си.

Взаимоотношения между категориите персонал и обществото

Чл. 12. Оркестрантът е активен член на обществото, съдейства за популяризирането на културния живот и духовното израстване на обществото. Обществото му дължи уважение, добра материална осигуреност и опазване на достойнството му. Всеки служител сам утвърждава авторитета си със своя професионализъм, компетентност, знания, умения и благородство в отношението си към обществото.

Взаимоотношения между служителите на Плевенска филхармония и ръководството

Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения:

13.(1).1. Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява заповедите на Директора и горестоящите органи.

13.(1).2. Служителят може да поиска писмено потвърждение на устно отправена към него заповед, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

13.(1).3. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа.

(2) Служителите в ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ не могат да използват служебното си положение или информацията, станала им известна при / или по повод изпълнение на служебните им задължения, в свой или в чужд личен интерес.

(3) Служителите в Плевенска филхармония не могат да получават облаги от трети лица, които основателно биха се възприели като резултат от компромис с тяхната честност и справедливост при изпълнение на служебните им задължения.

(4) Служителите в ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или друга обвързаност с външни лица или организации, които биха могли да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(5) Служителите в Плевенска филхармония противодействат на корупционни прояви и други неправомерни деяния в центъра, като са длъжни своевременно да информират непосредствения си ръководител.

(6) Служителите в Плевенска филхармония не трябва да изразяват лични мнения, които биха могли да бъдат възприети за официални коментари.

(7) Служителите в Плевенска филхармония не разгласява факти и сведения, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен в изрично посочените от закона случаи.

(8) Служителите в Плевенска филхармония при изпълнение на служебните си задължения опазват повереното им имущество, като не допускат ползването му за лични цели.

(9) Служителят е длъжен своевременно да информира прекия си ръководител, а при невъзможност – висшестоящият такъв, при загуба или повреждане на имущество, документи или данни на администрацията на Плевенска филхармония[

(10) Служителят не може да изнася имущество и документи на администрацията извън мястото, където изпълнява служебните си задължения.

(11) Служителят няма право да предоставя достъп до служебно имущество и документи на администрацията на външни лица, освен в изрично предвидените от закона случаи.

 

РАЗДЕЛ IV.
ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 14. Лични данни

(1). „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо и/или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци и е понятие дефинирано и в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(2). Принципи за защита на личните данни

а) принцип на ограничено събиране – събирането на личните данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;

б) принцип на ограниченото използване, разкриване и съхраняване – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели;

в) принцип на прецизност – личните данни трябва да са прецизни, точни пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се използват;

г) принцип на сигурността и опазването – личните данни трябва да са защитени с мерки за сигурност, съответстващи на чувствителността на информацията.

Чл. 15. (1). Служителите в Плевенска филхармония носят отговорност за осигуряване и гарантиране на регламентиран достъп до служебните помещения и опазване на регистрите, съдържащи лични данни.

(2). Отговорността за опазване на регистрите с лични данни е персонална за всяко длъжностно лице.

Чл. 16. Служителите в Плевенска филхармония нямат право да разпространяват информация за лични данни, станали им известни при изпълнение на служебните им задължения, гарантират конфиденциалност на съдържащите се лични данни в медицинската документация.

Чл. 17. Основни права и задължения на служителите в Плевенска филхармония, във връзка със спазването на закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) при обработване на лични данни:

(1). Да обработват лични данни законосъобразно и добросъвестно;

(2). Да използват лични данни, до които имат достъп, съобразно целите, за които тези данни се обработват;

(3). Да поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лице за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват;

(4). Да не разгласяват лични данни, до които са получили достъп при или по повод изпълнение на задълженията си;

(5). Да спазват изискванията на Закона за защита на личните данни като запазват в тайна информацията, която са получили във връзка с работата си и разпространението на която може да навреди на доброто име и престиж на Плевенска филхармония.

(6). Да осигурят и гарантират регламентиран достъп до служебните помещения и опазват регистрите, съдържащи лични данни.

(7). Да не осъществяват неоторизиран достъп и трансфер на данни по интернет, както и посещение в нерегламентирани сайтове в работно време.

(8). Да дадат съгласие за обработването на личните им данни. Съгласието трябва да бъде лично и информирано.

(9). Лицата, на които се обработват личните данни имат право: на достъп до личните си данни, да поправят грешки в личните си данни, да изтрият личните си данни, да изтеглят личните си данни.

 

РАЗДЕЛ V.
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.18. (1). Служителите на Плевенска филхармония осъществяват дейността си в интерес на хората. Те са длъжни да изпълняват задълженията си честно, безпристрастно, да имат поведение, което създава увереност у органите, че могат да им се доверят и разчитат на тях, да познават и спазват своите професионални права и задължения произтичащи от съответната нормативна база.

(2). Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно като не допуска личните политически пристрастия да му влияят. Длъжен е да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

 

РАЗДЕЛ VI.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 19. Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решение, когато той или свързани с него лица са заинтересовани от съответното решение, или когато има със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

Чл. 20. При възлагане на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.

Чл. 21. Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

 

РАЗДЕЛ VII.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. При първоначално постъпване в длъжност, непосредствения ръководител е длъжен да запознае служителят с разпоредбите на този Кодекс.

Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение в този Кодекс, служителите на Плевенска филхармония носят отговорност съгласно Кодекса на труда.

Чл. 24. При първоначално встъпване в длъжност, непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в 7-дневен срок от встъпването. Преписи от настоящия етичен кодекс се публикува на информационната страница на Плевенска филхармония с ел. адрес: www.plevenphil.com.

Чл. 25. За неуредените в този кодекс случаи се прилагат съответно разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересите и Кодекса на труда.

Чл. 26. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от дата на допълнението му.

Чл. 27. Етичният кодекс е изменен и допълнен със Заповед № 23 / 01.02.2024 г. на Директора на Плевенска филхармония.

01.02.2024
Гр. Плевен

Pleven-Phil-Logo.png

Етичен кодекс