Антикорупция

/
Антикорупция

Анти­корупционен план
на Плевенска филхармония

Имена на заместник-министър / лице на ръководна длъжност в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, отговорно за координацията на антикорупционните мерки:

Любомир Борисов Дяковскидиректор на Плевенска филхармония

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, включително обществени поръчки

Описание на мярката

Актуализиране на утвърдените вътрешни правила за разпореждане и разходване на бюджетни средства.

Утвърждаване на график за провеждане на процедури по ЗОП, с определяне на длъжностни лица по организирането на тези процедури.

Насоченост на мярката – организационни (кадрови) промени в нормативната уредба

Организационна

Крайна цел на мярката

Прозрачност при провеждане на обществени поръчки и спазване на нормативните изисквания за изпълнение на бюджета, икономичен и ефективен начин за разходване на бюджетните средства.

Срок за изпълнение и етапи

29.02.2020 и при нужда

Индикатор
Степен на риска

Средна

Отговорно лице

Директора и главният счетоводител

Причини при неизпълнение

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

Описание на мярката

Извършване на предварителен вътрешен контрол преди извършване на разхода и преди поемане на задължението

Насоченост на мярката – организационни (кадрови) промени в нормативната уредба

Организационна

Крайна цел на мярката

Контрол за законосъобразност и целесъобразност на извършените разходи

Срок за изпълнение и етапи

Постоянен

Индикатор

Средна

Степен на риска

Финансов контрольор

Отговорно лице
Причини при неизпълнение

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове

Описание на мярката

Неотносимо – не предоставяме административни услуги

Насоченост на мярката – организационни (кадрови) промени в нормативната уредба
Крайна цел на мярката
Срок за изпълнение и етапи
Индикатор
Степен на риска
Отговорно лице
Причини при неизпълнение

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии

Описание на мярката

Неотносимо – не извършваме състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии

Насоченост на мярката – организационни (кадрови) промени в нормативната уредба
Крайна цел на мярката
Срок за изпълнение и етапи
Индикатор
Степен на риска
Отговорно лице
Причини при неизпълнение

Корупционен риск – празноти в закона и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове

Описание на мярката

Разработване на методични указания по прилагане на нормативните документи

Насоченост на мярката – организационни (кадрови) промени в нормативната уредба

Организационна

Крайна цел на мярката

Правилно тълкуване на нормативните документи

Срок за изпълнение и етапи

При нужда

Индикатор
Степен на риска

Нисък

Отговорно лице

Директор, главен счетоводител, артистичен секретар

Причини при неизпълнение

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

Описание на мярката
Насоченост на мярката – организационни (кадрови) промени в нормативната уредба
Крайна цел на мярката
Срок за изпълнение и етапи
Индикатор
Степен на риска
Отговорно лице
Причини при неизпълнение

Мерки за публичност

Описание на мярката

Поддържа се чрез интернет страницата на Плевенска филхармония –
www.plevenphil.com

Срок за изпълнение и етапи
Отговорно лице

Завеждащ личен състав

Причини за неизпълнение

Обучения

Брой на проведените обучения

Няма проведени обучения

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжнстта им
Индикатор

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес: гр. Плевен, ул. Васил Левски №155
Специална кутия, поставена в администрацията – гр. Плевен, ул. В. Левски №155, ет. 4

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките

Комисия определена със заповед на директора разглежда постъпилите сигнали за корупция, като същата е задължена да не разпорстранява информация станала известна по повод изпълнение на служебните задължения, при гарантиране на пълна защита на лицата подали сигнала. 

Формуляр за подаване на сигнал

Pleven-Phil-Logo.png

Антикорупционен план